Năm của những... “lần đầu tiên”

Năm của những... “lần đầu tiên”

ĐẶNG HƯƠNG | Khi dòng chảy của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 "tràn" vào Việt Nam và làm thay đổi nhanh chóng các vấn đề từ xã hội, kinh doanh tới chính sách và thể chế, người ta đã chứng kiến được...

FDI và chuỗi giá trị toàn cầu

FDI và chuỗi giá trị toàn cầu

Nguyễn Hoàng | Việt Nam đã thành công về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI đã trở thành động lực phát triển kinh tế Việt Nam kể từ khi công cuộc đổi mới được khởi...