Đặc sắc Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa dịp đầu năm

.
Nguồn: baophapluat.vn