Xem xét trách nhiệm hai cán bộ thanh tra chấm thi tại Hà Giang

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn